STATUT ZNP w KANADZIE

STATUT  ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W KANADZIE

ARTYKUŁ  I

Nazwa, siedziba i charakter organizacji

                                            & 1.

Oficjalna nazwa organizacji brzmi: Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie,

w skrócie: ZNPwK

Polish Teachers Association in Canada

Association des Instituteurs au Canada

                                           & 2.

Siedziba Związku znajduje się w mieście Toronto, Prowincja Ontario

                                           & 3.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie jest niedochodową organizacją społeczno-oświatową

                                            & 4.

ZNPwK jest członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, współpracuje z organizacjami i instytucjami, których cele działania i statut są zgodne z założeniami KPK

ARTYKUŁ II

Cele ZNPwK

                                             & 5.

– krzewienie, utrzymanie i upowszechnianie bogatego dorobku polskiej kultury i języka polskiego

– wychowanie młodego pokolenia Kanadyjczyków polskiego pochodzenia w poszanowaniu historii i tradycji Kraju ich pochodzenia

– niesienie pomocy pedagogicznej nauczycielom i polonijnym szkołom poprzez organizowanie konferencji metodycznych, spotkań w celu wymiany doświadczeń pedagogicznych

– wydawanie biuletnu nauczycielskiego (kwartalnik „Myśl”)

ARTYKUŁ III

Struktura organizacji

                                            & 6.        

Związek tworzą

– Indywidualni członkowie

– Oddziały

ARTYKUŁ IV

Członkowie i rodzaje członkostwa

                                            & 7.

Członkami Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie mogą być:

– osoby posiadające kwalifikacje nauczycielskie

– osoby pracujące w zawodzie nauczycielskim

– osoby pracujące w ośrodkach społeczno-wychowawczych

                                            & 8.

O przyjęciu do Związku decyduje Zarząd Główny.

                                            & 9

Członkom Związku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w Walnych Zjazdach Związku.

                                            &10.

Członkowie są zobowiązani:

 1. a) Złożyć pisemną deklarację o przynależności do ZNPwK i postępować zgodnie z jego Statutem.
 2. b) Regularnie opłacać składki członkowskie w okresie I kwartału za dany rok kalendarzowy
 3. c) Tylko członkowie regularnie płacący składki mają prawo do uczestniczenia

w Zjazdach ZNPwK

 1. d) Nie ma zwolnień od opłat członkowskich
 2. e) W wyjątkowych sytuacjach tylko Zarząd Główny może podjąć decyzję o zwolnieniu

z opłaty członkowskiej.

                                            & 11.

Utrata członkostwa:

 1. Na własne żądanie złożone na piśmie Zarządowi Głównemu
 2. W przypadku niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat
 3. Na podstawie orzeczenia Wyższej Komisji Spraw Spornych, stwierdzającego działalność szkodliwą dla Związku
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy członkowskiej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu.

                                            & 12.

Nowo przyjęty członek ma prawo być wybrany do Zarządu Głównego ZNPwK po rocznej przynależności do Związku

ARTYKUŁ V

Władze Związku

                                            & 13.

Władzami Związku są:

– Walny Zjazd Członków

– Zarząd Główny

– Główna Komisja Rewizyjna

– Wyższa Komisja Spraw Spornych

ARTYKUŁ VI

Zjazd ZNPwK

                                            & 14.

Są dwa rodzaje Zjazdu Członków: Zwyczajny i Nadzwyczajny

                                           & 15.

Zwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny co trzy lata

                                            & 16.

Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany przez:

– Zarząd Główny

– Główną Komisję Rewizyjną

– Pisemną petycję 10% pełnoprawnych członków Związku.

Żądanie zwołania nadzyczajnego Zjazdu powinno być zgłoszone na piśmie

z uzasadnieniem powodu i podaniem proponowanego porządku obrad. Zarząd Główny powinien powiadomić wszystkich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu przynajmniej cztery tygodnie przed ustalonym terminem Zjazdu.

                                            & 17.

Cele Zjazdu Członków

Walny Zjazd ma następujące cele:

 1. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdań władz Związku
 2. Głosowanie w sprawie wniosków zaproponowanych przez Główną Komisję Rewizyjną, które dotyczą działalności Zarządu Głównego (udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi)
 3. Wybór nowego Zarządu Głównego
 4. Wybór członków stałych Komisji: Głównej Komisji Rewizyjnej i Wyższej Komisji Spraw Spornych
 5. Głosowanie w sprawie wniosków wypracowanych przez Komisje Zjazdowe
 6. Rozpatrywanie apelacji zgodnie z procedurą podaną w regulaminie postępowania spornego i ich zatwierdzanie
 7. Zatwierdzanie zmian w Statucie ZNPwK
 8. Ustalenie celów i zasad pracy organizacyjnej Związku
 9. Podjęcie decyzji dotyczących rozwiązania Oddziałów na wniosek ZG
 10. Podjęcie decyzji o rozwiązaniu ZNPwK

                                            & 18.

Uchwały Walnego Zjazdu zapadają większością głosów członków obecnych na Zjeździe

W czasie głosowania odstępuje się od tzw. wstrzymania się od głosu. Pozostają głosy za i przeciw.

Do prawomocności uchwał Walnego Zjazdu konieczna jest obecność 2/3 uczestników Zjazdu reprezentujących nie mniej niż 50% członków Związku uprawnionych do głosowania.

                                           & 19.

Delegaci na Zjazd:

Delegatami na Zjazd są członkowie Związku, którzy opłacili składki.

Delegat ma prawo posiadać 5 mandatów (proxy) wliczając swój mandat.

Każdy mandat w tym proxy podlega opłacie w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny przed każdym Zjazdem.

W razie niemożności wzięcia udziału w Zjeździe można przekazać swoje uprawnienia innemu Członkowi, będącemu delegatem na Zjazd, stosownym upoważnieniem na piśmie tzw. proxy.

ARTYKUŁ VII

Zarząd Główny

                                           & 20.

Kadencja Zarządu Głównego trwa trzy lata.

Członkowie Zarządu Głównego mogą pełnić te same funkcje przez trzy kolejne kadencje czyli przez okres dziewięciu lat.

                                          & 21.

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

* prezes,

* I wiceprezes

* II wiceprezes

* sekretarz generalny

* sekretarz finansowy / skarbnik

* sekretarz protokołowy

* były prezes (ex-officio) przez jeden rok z głosem doradczym

* czterej członkowie

                                          & 22.

Obowiązki Zarządu Głównego

 1. Odpowiedzialność za rozwój Związku przez ustalanie celów, określanie zobowiązań i opracowanie planów do realizacji, wytyczanie kierunku prac Związku zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu
 2. Podejmowanie decyzji o powołaniu nowych Oddziałów Związku
 3. Koordynowanie całości pracy organizacyjnej wszystkich Oddziałów
 4. Reprezentowanie ZNPwK na zewnątrz, utrzymywanie kontaktów ze związkami nauczycielskimi innych krajów oraz polskimi i polonijnymi organizacjami społecznymi w Kanadzie
 5. Prowadzenie akcji popularyzowania Związku wśród nauczycieli, zachęcanie ich do wstępowania w jego szeregi,
 6. Podejmowanie decyzji o zawieszeniu w prawach członkowskich lub skreśleniu z listy członków Związku po uprzednim przeprowadzeniu stosownego dochodzenia w głosowaniu wymagającym dwóch trzecich głosów.
 7. Powoływanie w miarę potrzeby komisji stałych lub czasowych mających ułatwiać i pomóc w realizacji zadań i celów Związku
 8. Wydawanie biuletynu nauczycielskiego
 9. Organizowanie zebrań co najmniej raz w miesiącu w terminach ustalanych na poprzednim zebraniu: Zarząd Główny może odbyć zebranie w formie telekonferencji lub przy użyciu środków elektronicznych via e-mail.

                                          & 23.

Obowiązki osób funkcyjnych:

Prezes:

 • Planuje zebrania Zarządu Głównego, Zjazdy członków i jeżeli jest taka potrzeba wszystkie zebrania Związku oraz kieruje ich przebiegiem.
 • Kieruje działalnością Zarządu Głównego i podejmuje niezbędne kroki, aby przyczyniać się do rozwoju Związku
 • Sprawuje funkcję oficjalnego rzecznika organizacji.
 • Przestrzega, aby działania Związku były zgodne z przepisami, procedurami, ustaleniami i postanowieniami Zjazdów
 • Ma uprawnienia do składania podpisu
 • Jest odpowiedzialny za składanie wszystkich sprawozdań
 • Informuje o obowiązkach stałych i czasowych Komisji i współpracuje z nimi.

I Wiceprezes:

* Planuje zebrania i kieruje ich przebiegiem w czasie nieobecności Prezesa.

*    Pomaga Prezesowi w jego obowiązkach.

*    Przejmuje obowiązki Prezesa podczas jego nieobecności.

*    Przejmuje funkcję Prezesa Związku, gdy ten nie jest w stanie wykonywać

swoich obowiązków pod warunkiem uzyskania poparcia większości w postaci

dwóch trzecich głosujących członków Zarządu Głównego.

II Wiceprezes:

 • Pomaga Prezesowi Związku
 • Wykonuje funkcje ustalone przez Zarząd Główny lub Zjazd

Sekretarz Generalny:

 • Odpowiedzialny za ogólną administrację biura Związku
 • Odpowiedzialny za całą korespondencję, akta, dokumenty i archiwum Związku
 • Pomaga w planowaniu zebrań i wysyła zawiadomienia
 • Dopilnowuje, aby dokumentacja i akta organizacji były trzymane w porządku

Sekretarz Finansowy / Skarbnik

 • Odpowiedzialny za księgowość i finanse Związku, przyjmuje składki członkowskie i dopilnowuje, aby rachunkowość prowadzona była zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami
 • Dopilnowuje, aby oficjalny rejestr członków był regularnie prowadzony
 • Przedstawia Zarządowi Głównemu wnioski o członkostwo,
 • Wprowadza w życie postanowienia i rekomendacje dotyczące finansów Związku,
 • Jest odpowiedzialny za przygotowanie na czas sprawozdań finansowych i przedstawia je Zarządowi Głównemu na miesięcznych zebraniach oraz na Zjazdach.

Sekretarz Protokołowy:

 • Przygotowuje protokoły Zarządu Głównego i Zjazdu
 • Podpisuje protokoły razem z Prezesem
 • Pomaga Sekretarzowi Generalnemu w jego obowiązkach

Członkowie Zarządu Głównego wykonują funkcje zlecone im przez Zarząd Główny.

ARTYKUŁ VIII

Stałe Komisje

Walny Zjazd Członków wybiera dwie stałe Komisje:

 • Główną Komisję Rewizyjną
 • Wyższą Komisję Spraw Spornych

                                          & 24.

Rola i obowiązki Głównej Komisji Rewizyjnej:

Komisja składa się z przewodniczącego, dwóch członków i dwóch zastępców członków wybranych na Walnym Zjeździe.

Komisja kontroluje dokumentację finansową Związku, sprawdzając celowość i prawidłowość gospodarowania funduszami Związku, przedstawia swoje sprawozdanie na Walnym Zjeździe, przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

Komisja jest uprawniona do kontroli wszystkich jednostek Związku, a więc i jego Oddziałów.  Sprawozdania z kontroli powinny być przedstawione Zarządowi Głównemu i Walnemu Zjazdowi Związku

Zebrania Komisji zwoływane przez przewodniczącego odbywają się w miarę potrzeby. Do prawomocności uchwał Komisji wymagana jest obecność trzech członków Komisji.

Uchwały Komisji powinny być wpisane do księgi kasowej Zarządu i podpisane przez jej członków biorących udział w kontroli.

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć  w zebraniach Zarządu Głównego bez prawa głosu.

Żadna z osób nie będzie brała udziału w pracy Głównej Komisji Rewizyjnej przez okres dłuższy niż dziewięć (9) lat lub trzy (3) kadencje.

                                         & 25.

Rola i obowiązki Wyższej Komisji Spraw Spornych

Komisja składa się z przewodniczącego, dwóch członków oraz jednego zastępcy członka.

Wyższa Komisja Spraw Spornych służy członkom Związku do rozwiązywania wszelkich sporów organizacyjnych, rozpatruje nieporozumienia pomiędzy członkami i wydaje orzeczenia w sprawie.

Komisja wdraża postępowanie na wniosek zainteresowanych, prowadzi dochodzenie i wydaje orzeczenia w sprawie.

Żadna z osób nie będzie brała udziału w pracy Wyższej Komisji Spraw Spornych przez okres dłuższy niż dziewięć (9) lat lub trzy (3) kadencje.

ARTYKUŁ IX      

Oddziały

Związek prowadzi swoją działalność i realizuje swoje cele przez swoje Oddziały oraz poprzez indywidualnych członków Związku

                                         & 26.

Zakładanie Oddziału

Zarząd Główny może założyć Oddział, gdy uzna, że jest on niezbędny i leży w najlepszym interesie organizacji.

Podstawowe wymagania dotyczące stworzenia Oddziału:

 • minimum 15 osób złoży wniosek z prośbą o założenie Oddziału
 • w najbliższej okolicy nie ma Oddziału

Zarząd Główny założy Oddział poprzez zatwierdzenie postanowienia, zawiadomi o inauguracyjnym zebraniu nowego Oddziału, na którym zostanie wybrany jego Zarząd.

                                         & 27.

Działalność Oddziału:

 1. a) Oddział będzie prowadził działalność, która będzie wspierała cele Związku.
 2. b) Ze wszystkich zebrań będą sporządzane protokoły, które powinny być do wglądu Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. c) Zarząd Oddziału jest wybierany na okres trzech lat i składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i kilku członków. Były prezes pełni funkcję jako członek ex-officio i ma pełne prawo do głosowania w pierwszym roku nowej kadencji jego następcy.

& 28.

Zarząd Oddziału:

 • Kieruje pracą oświatową na swoim terenie zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego
 • Opracowuje sprawozdania i wnioski na Walny Zjazd Związku
 • Bierze udział we wszystkich przedsięwzięciach Zarządu Głównego
 • Reprezentuje na zewnątrz Związek na danym terenie
 • Współpracuje z Zarządem Okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej i innymi organizacjami polonijnymi na swoim terenie,
 • Opłaca składki członkowskie do KPK w celu przynależności do danego Okręgu
 • Uczestniczy w Zjazdach KPK,
 • W przypadku niemożności uczestniczenia w obradach zjazdowych KPK przekazuje mandat (proxy) prezesowi Zarządu Głównego,
 • W przeciągu 14 dni od wyborów informuje Zarząd Główny o składzie nowego Zarządu Oddziału

                                         & 29.

Stałe Komisje Oddziału:

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego, dwóch członków i zastępcy i musi spełniać takie same warunki jak Główna Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna Oddziału składa pisemne sprawozdanie z każdej kontroli i przesyła kopię do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie nie dłuższym niż 14 dni po tym, jak sprawozdanie zostało przedstawione Oddziałowi

Komisja Spraw Spornych służy członkom Oddziału do rozwiązywania wszelkich sporów organizacyjnych i działa na takiej samej zasadzie jak Wyższa Komisja Spraw Spornych Związku.

ARTYKUŁ X

Fundusze ZNPwK

                                         & 30. 

Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie opiera się na funduszach pochodzących:

 • Ze składek członkowskich,
 • Z zapisów testamentowych, darowizn, subwencji państwowych przyznawanych na konkretne projekty, z dotacji organizacji polonijnych i od prywatnych sponsorów.

ARTYKUŁ XI

Odznaczenia

                                         & 31.

Najważniejszym odznaczeniem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie są:

 • Brązowa Odznaka ZNPwK
 • Srebrna Odznaka ZNPwK
 • Złota Odznaka ZNPwK

Propozycje przyznania Odznak przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu Komisja Odznaczeń, która rozpatruje wnioski na podstawie Regulaminu Odznaczeń.

ARTYKUŁ XII

Likwidacja ZNPwK

                                         & 32.

Walny Zjazd wyznacza likwidatorów i określa zgodny z Regulaminem sposób rozwiązania i rozdysponowania majątku Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie

Niniejszy Statut został uaktualniony i uzupełniony przez Komisję Statutową, zatwierdzony jednogłośnie na XXII Walnym Zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, który odbył się w dniach 24-25 czerwca 2017 roku w Burlington, Ontario.

Przewodnicząca Komisji Statutowej – 2017r.      Teresa Szramek                                 

Prezes   Iwona Malinowski