About us

In 1962, while at a meeting of teachers and education workers in the Polish community in Toronto, the Cultural and Educational Committee of the Canadian Polish Congress, founded the Polish Teachers Association in Canada.

The Polish Teachers Association is an organization whose primary task is to care for increasingly higher levels of learning our beautiful language in a foreign country, as well as maintaining the tradition of Poland, Polish national heritage and pride from the fact that we are Poles.

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie – krótko o nas…

W roku 1962 Komisja Kulturalno-Oświatowa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na zebraniu nauczycieli i pracowników polonijnej oświaty w Toronto powołała do życia Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie. W tym samym roku został opracowany statut organizacji i ZNP stał się członkiem Kongresu. Rozpoczęto też wydawanie „Biuletynu” – pisma dla polonijnych nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaczął swoją działalność nawiązując kontakt ze wszystkimi prawie polskimi szkołami w Kanadzie. Opracowany został kwestionariusz dla szkół i nauczycieli. Do tej pory jest on jedyną formą zbierania danych o polonijnych szkołach.

Pierwszy Zjazd Związku Nauczycielstwa Polskiego odbył się w 1963 roku. Wtedy to ustalono, że Zjazdy odbywać się będą co dwa lub trzy lata – w zależności od postanowień każdego ostatniego Walnego Zjazdu. Entuzjaści polskości, jak nazywani są polonijni nauczyciele, to rzesza oddanych ludzi, którzy należą do Związku, gdzie dokonuje się wymiana doświadczeń, programów szkolnych w bezpośrednich kontaktach lub organizowanych kursach metodycznych.
Na Zjeździe Kongresu Polonii Kanadyjskiej w Edmonton w 1966 roku postanowiono, że Komisja Szkolna (wtedy zwana Referatem Szkolnym) będzie reprezentować polonijne szkolnictwo w Kanadzie, a funkcję przewodniczącego tej komisji pełnić będzie prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. W przeszłości Kongres Polonii Kanadyjskiej finansował Zjazdy Nauczycieli i niektóre konferencje oraz inne imprezy organizowane przez ZNP w Kanadzie. Obecnie otrzymujemy dotacje z Fundacji Milenium i Fundacji im. Adama Mickiewicza, które pozwalają nam przeprowadzać popularny wśród uczniów konkurs na najlepsze wypracowanie, wydawać i wysyłać biuletyn „Myśl” a także wyróżniać dyplomami „uczniów roku”.

W 1984 roku XI Walny Zjazd ZNP w Kanadzie powołał Komisję Statutową, która wniosła o ustanowienie oddziałów naszego Związku tam, gdzie była większa ilość szkół i uczniów. Mamy siedem oddziałów ZNP. Są to – Mississauga, Hamilton, London, Calgary, Winnipeg, Montreal i Edmonton.
Z wielką satysfakcją należy podkreślić, że zainteresowanie nauką języka polskiego wciąż rośnie. Powstają nowe szkoły, zarówno podstawowe jak i kursy kredytowe. Te ostatnie dają możliwość uzyskania jednego kredytu za rok nauki. Regularnie wydawany jest biuletyn „Myśl”. Dociera on do wszystkich członków ZNP w Kanadzie i osób zainteresowanych pracą nauczycieli języka polskiego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja, której naczelnym zadaniem jest dbałość o coraz wyższy poziom nauczania naszego pięknego języka na obczyźnie oraz podtrzymywanie polskich tradycji, polskiego dziedzictwa narodowego i poczucia dumy z faktu, że jesteśmy Polakami.

Zuzanna Stupak

Zarząd Główny ZNPwK – BOARD OF DIRECTORS  2017-2020

Iwona Malinowski

Prezes- President

 (905) 379- 4625

i.malinowski@znp.ca

Teresa Szramek

I wiceprezes- First Vice President

 (905) 337 3697

tszramekm@yahoo.ca

 Ewa Iwanicka

II wiceprezes – Second Vice President

 (289) 689-0718

e_iwanicka@hotmail.com

Krystyna Dembowski

koordynator- Coordinator ( Alberta)

  krystynadembowski@ yahoo.ca
Lidia Pacak

koordynator- Coordinator (  Quebec )

  lidia.pl@hotmail.com
Dorota Wilk

Sekretarz finansowy- Treasurer

 (905) 331 8720

dorotawilk@hotmail.com

Sekretarz Generalny- General secretary
Joanna Tambor

Sekretarz protokołowy- Protocol secretary

  jwtambor@yahoo.com

 

Członkowie ZG- Members:

  • Dorota Sciuk
  • Krystyna Haduch
  • Urszula Trzpil
  • Iwona Punturiero  
  • Kasia Wołos

To see the list of the Polish heritage schools please go to “ SZKOŁY”. Some schools have classes for non-Polish speaking children – Polish as a Second language.  The names of those schools are provided at the end of the list.

To get more information please call 905-379-4625 or e-mail zg@znp.ca

Correspondence send to :

Polish Teachers Association in Canada
777 Guelph Line
PO Box 62039
BURLINGTON, ON L7R 3N2

Office- Adres biura:

Polish Teachers Association in Canada

3055 Lakeshore Blvd. W.

Toronto, On. M8V 1K6