WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA 2022 ROK!

0
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2022 rok!  WNIOSKI NALEŻY WYSŁAĆ DO 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na rok 2022 w następujących obszarach programowych:
✅ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH
Domy Polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.
✅WYDARZENIA POLONIJNE W KRAJU I ZA GRANICĄ
organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.
✅EDUKACJA – FUNKCJONOWANIE I UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH
wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)
✅EDUKACJA – WYDARZENIA I INICJATYWY UZUPEŁNIAJĄCE KSZTAŁCENIE
wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.
✅OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I MIEJSC PAMIĘCI
odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.
✅MEDIA – WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja
✅PUBLIKACJE
książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.
✅POMOC CHARYTATYWNA
zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)
✅INWESTYCJE
budowa i remont
ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ DEDYKOWANĄ WNIOSKOM
Share.

About Author

Comments are closed.