IX edycja Konkursu „Być Polakiem”.

0

Komunikat Prasowy

W dniu 9.12.2017 w Ambasadzie RP w Budapeszcie odbyło się spotkanie opłatkowe. Gośćmi Ambasadora Jerzego Snopka i konsula RP Marcina Sokołowskiego była tamtejsza Polonia, polscy duchowni oraz uczniowie Polskiego Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. J. Bema. Gościem opłatkowego spotkania była również poseł Joanna Fabisiak, która w imieniu polskiego parlamentu złożyła świąteczne życzenia i uroczyście ogłosiła otwarcie IX edycji Konkursu „Być Polakiem”. W tym roku Konkurs ma wymiar szczególny, ponieważ nawiązuje do obchodów wielkiego Jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przesłaniem Konkursu jest, by jak najwięcej mówić o tamtych wydarzeniach, przypominać, że o Wolności marzyły pokolenia.

„Rok 1918-spełnione marzenia pokoleń” to temat, który ma zadanie połączyć pokolenia nauczyciela-wychowawcę i ucznia, mieszkających poza granicami kraju. Dlatego w tym roku formuła konkursu została poszerzona o moduł „B”- dla nauczycieli  na stworzenie konspektu lekcji. Dla dzieci i młodzieży przeznaczony jest moduł „A”, gdzie wzorem lat poprzednich zapraszamy do tworzenia prac plastycznych, literackich i multimedialnych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: www.swiatnatak.pl

Organizatorzy i jurorzy konkursu zwracają się z serdeczną prośbą o promowanie Konkursu na Państwa stronach internetowych i innych kanałach informacyjnych, by dotrzeć do jak najliczniejszej rzeszy odbiorców.                                                                                                    

Dzięki Państwa zaangażowaniu i promocji  poprzedniej edycji do jury konkursu wpłynęło ponad 1550 prac z różnych zakątków świata.

Organizatorami konkursu „Być Polakiem” są:

 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
 • Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii,
 • Fundacja „Świat Na Tak”.

 

Materiały promujące i informacyjne dotyczące Konkursu  w załącznikach:

 • flayer dla nauczycieli
 • flayer dla uczniów
 • Zaproszenia do udziału w konkursie
 • Kalendarium

Z wyrazami szacunku

Halina Koblenzer

Rzecznik Prasowy  Konkursu

 

Konkurs pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”

z okazji stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

dla nauczycieli wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych,

pracujących poza Polską

regulamin

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs nosi nazwę „Być Polakiem”, moduł B – dla nauczycieli pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”, zwany dalej Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu są: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja „Świat na Tak” oraz Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii, zwani dalej Organizatorem.
 3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie konspektu zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół polskich za granicą, celem pogłębienia zainteresowań tym ważnym Jubileuszem.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 2 Cele Konkursu

Celami Konkursu są:

 1. Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 2. Propagowanie uroczystego obchodzenia polskich rocznic historycznych poza granicami Polski.
 3. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań, związanych ze 123 latami starań o odzyskanie przez Polskę niepodległości.
 4. Kształtowanie związków z Polską i postaw patriotycznych w kontekście pamięci o przeszłości.
 5. Promowanie atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o odzyskaniu niepodległości.
 6. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania, krytycznego analizowania i wykorzystywania informacji historycznych pochodzących z różnych źródeł.
 7. Wzmocnienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
 • 3 Opis Konkursu
 1. Konspekt może dotyczyć jednego wydarzenia lub pokazywać długą drogę do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybrany materiał i sposób jego prezentacji powinien oddziaływać emocjonalnie tak, aby uczeń miał potrzebę upowszechniania zdobytej wiedzy w swoim środowisku.
 2. Uczestnik Konkursu przygotowuje jeden 135-minutowy konspekt, który może być podzielony na dwie lub trzy jednostki lekcyjne, po 45 minut każda.
 3. Adresatem zajęć edukacyjnych, podczas których będzie realizowany konspekt są dzieci młodzież w wieku od 9 do 17 lat.
 4. Konspekt powinien  być kierowany do określonej grupy wiekowej w przedziale:
 • Grupa I           9 – 13 lat
 • Grupa II          14 – 17 lat
 1. Konkurs jest realizowany w roku szkolnym 2017/18.

Kalendarz:

październik 2017 r ogłoszenie konkursu: „Być Polskiem”, moduł B dla nauczycieli pt. „Rok 1918 – spełnione marzenia pokoleń”.
04 marca  2018 zakończenie składania prac konkursowych.
22 kwietnia 2018 r ogłoszenie wyników Konkursu.
29 czerwca 2018 r. godz. 14.00 wręczenie nagród podczas Gali kończącej Konkurs „Być Polakiem” moduły A dla uczniów i B dla nauczycieli.

Zamek  Królewski, Warszawa, Pl. Zamkowy 1

 1. Nagrody przyznawane są w dwóch grupach wiekowych:II miejsce      €500 (pięćset euro) + €250 dla szkoły, w której uczy laureat
 2. III miejsce     €250 (dwieście pięćdziesiąt euro) + €100 dla szkoły, w której uczy laureat
 3. I miejsce       €1000 (tysiąc euro) + €500 dla szkoły, w której uczy laureat
 1. Nagrodzone konspekty, w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, będą przesłane do szkół polonijnych poza Polską i prezentowane na stronach internetowych Organizatora.
 • 4 Uczestnictwo w Konkursie 
 1. Konkurs organizowany jest dla nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach polskich poza Krajem, niezależnie od ich statusu i formy organizacji, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie indywidualnie.
 3. Zgłaszając do Konkursu Konspekt uczestnik potwierdza, że jest jego jedynym autorem i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. ( zał. nr. 2.).
 4. Uczestnik zgłasza jeden scenariusz dla określonej przez siebie grupy wiekowej.
 5. Zgłoszony do Konkursu Konspekt musi zostać przygotowany w języku polskim, zgodnie ze schematem opracowanym przez Organizatora, który stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.
 • 4 Zgłoszenie do Konkursu
 1. Pracę konkursową – Konspekt lekcji, wraz z załącznikami należy przesłać  do 4 marca 2018 roku (liczy się data stempla  pocztowego) drogą pocztową na adres:

Fundacja „Świat na Tak”

Al. J. Ch. Szucha 27

00-580 Warszawa

Polska/Poland, lub e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com – jako załącznik w formacie pdf

tel. +48 603-330-905

 1. Zgłoszenie musi zawierać:
  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do udziału w Konkursie (załącznik nr 2) zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych w celach realizacji Konkursu.
  • pracę konkursową (Konspekt) wraz z materiałami dydaktycznymi (np. tekstami literackimi, spisanymi propozycjami zabaw edukacyjnych, gier, nagranymi fragmentami piosenek, filmów, audio-booków, rysunkami itp.) zgodnie z wytycznymi niniejszego regulaminu
  • oświadczenie Uczestnika o nienaruszaniu praw osób trzecich do przekazanego Konspektu (załącznik nr 3)
  • potwierdzenie dyrektora szkoły, że uczestnik pracuje w danej placówce (załącznik nr 4)
  • w celu zachowania anonimowości, przesyłane konspekty muszą być opatrzone pseudonimem wybranym przez uczestnika
 1. Zgłaszając Konspekt do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego późniejsze rozpowszechnianie przez Organizatora w części lub w całości.
 1. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 1. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane.
 • 5 Zasady przyznawania nagród
 1. W celu wyłonienia zwycięskich Konspektów, Organizator powołuje Jury składające się z nie mniej niż dziewięciu członków. Członkowie Jury są wykwalifikowanymi, wieloletnimi nauczycielami z przygotowaniem pedagogicznym i znajomością metodyki nauczania przedmiotów ojczystych.
 2. Jury ocenia nadesłane na Konkurs Konspekty, kierując się następującymi kryteriami:
  1. Zgodnością tematu z celami Konkursu
  2. Oryginalnością propozycji tematycznej i materiałów dydaktycznych
  3. Poprawnością i atrakcyjnością merytoryczną i metodyczną
  4. Adekwatnością w odniesieniu do wieku grupy
  5. Oryginalnością propozycji tematycznej i materiałów dydaktycznych
  6. Poziomem interaktywnego charakteru lekcji.
  7. Wykorzystaniem metod aktywizujących i technologii informacyjno-komunikacyjnych
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez Jury decyzję, która jest ostateczna i niepodważalna. Forma nagród przyznanych w Konkursie nie podlega zamianie.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Informacji o Konkursie udziela:

e-mail: konkursdlanauczycieli@gmail.com

tel. +48 603-330-905

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach i nie odpowiada za nieprawidłowość tych danych.
 1. Organizator nie odpowiada za uszkodzone lub zagubione przesyłki.
 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu lub odstąpienia od Konkursu bez podawania przyczyn.
 1. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięcie leży w wyłącznej kompetencji Organizatora.

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.